Tietosuojaseloste

Tässä PakuKympilläOy:n tietosuojaselosteessa selostetaan, miten PakuKympillä Oy käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja se kerää, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös velvoitteista, joita PakuKympillä Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

PakuKympillä Oy noudattaa toiminnassaan Tietosuojalakia  (5.12.2018/1050), Euroopan parlamentin ja neuvoston yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679  (yleinen tietosuoja-asetus) ja muuta velvoittavaa lainsäädäntöä. 

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. 

Henkilötietoja ovat näin ollen tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai  välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa  tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle  tunnusomaisen tekijän perusteella. 

Vuokrattavat ajoneuvot on liitetty PakuKympillä – ajonseurantajärjestelmään ja ajoneuvoihin on  kytketty ajoneuvonseurantalaite. Laitteella kerätään tietoa ajoneuvon liikkeistä ja sijainnista. 

Henkilötietojen lisäksi PakuKympillä Oy voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan  PakuKympillä Oy:n verkkosivujen käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä  henkilöä. 

Henkilötietorekisterin nimi 

Henkilötietorekisterin nimi on PakuKympillä Oy:n asiakasrekisteri. 

Mitä henkilötietoja ja mistä lähteistä keräämme ja keräämisen perusteet 

PakuKympillä Oy kerää Asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteen hoitoa, palvelun toteuttamista,  asiakastapahtuminen varmentamista ja valvomista, analysointia, tilastointia ja vastaavia  käyttötarkoituksia varten. 

Lisäksi PakuKympillä Oy pyrkii tunnistamaan ja estämään epäillyt petokset, henkilötietovarkaudet ja muut rikokset ja näin suojaamaan oikeita asianomaisia henkilöitä sekä tunnistamaan palvelun  väärinkäytöksiä ja ongelmakohtia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kertyneen historiatiedon  avulla. 

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen perustuu PakuKympillä Oy:n ja rekisteröidyn  Asiakkaan asiakassuhteeseen. PakuKympillä Oy kerää ja tallentaa vain asiakassuhteen hoitoon  liittyviä tarpeellisia henkilötietoja. Rekisteriä pidetään ajan tasalla rekisteröityjen ilmoitusten  pohjalta. 

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu avainautomaatti-, ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta. 

PakuKympillä Oy kerää tietoja, jotka käyttäjä antaa käyttäessään yhtiön palveluita. PakuKympillä  Oy tarjoaa palveluita seuraavilla verkkosivustoilla; www.pakukympilla.fi ja www.varaa pakukympilla.fi. 

Tallennettavat tiedot ovat:

- Etu- ja sukunimi (Asiakkaan yksilöimistä varten) 

- Osoite (Tarvittaessa laskutusta ja Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) 

- Henkilötunnus (Asiakkaan yksilöimistä, tunnistamista, mahdollista luottotietojen tarkastamista ja  laskujen perintää varten) 

- Sähköpostiosoite (Laskutusta, palveluiden käyttämistä ja tiedottamista varten) - Asiakkaan varauksen tiedot (Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) 

- Asiakkaan vuokraaman ajoneuvon tiedot (Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) - Puhelinnumero (Yhteydenpitoa ja Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) 

PakuKympillä Oy kerää automaattisesti tietoja verkkopalveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä  ominaisuuksista. 

Tarpeen vaatiessa PakuKympillä Oy voi kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

Varauslomakkeet 

Varauslomakkeilla kerättyä tietoa säilytetään asiakaspalvelua varten, mutta tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Analytiikka 

Kenelle jaamme tietosi 

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Alla on lisätietoa 

Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme. 

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi,  kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin  verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. 

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan  mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme  sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa. 

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 

Sivustomme käyttämät evästeet 

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät  verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää  käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan  nettisivujen toimivuutta. 

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja  tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä  tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen  yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:Google Analytics privacy overview Opt out  of Google Analytics tracking 


Evästeiden hallinta ja poisto 

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja  estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta  ennen uusien evästeiden tallentamista. 

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden  mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita  saat osoitteesta www.aboutcookies.org. 

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät  välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä  selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. 

Tietojen luovuttaminen kolmansille 

Henkilötietorekisterin tiedot ovat PakuKympillä Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta asiakastapahtuman ulkopuoliselle taholle ilman Asiakkaalta erikseen pyydettyä lupaa. PakuKympillä Oy:n vuokraustoiminnan asiakastapahtuman henkilötietojen käsittely on ulkoistettu avainautomaatti-, ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta koskien siis myös sisäistä tietoa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tai muiden tahojen esittämien oikeutettujen vaatimusten  edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla syyllä, taikka palveluiden  ehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi. 

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, sulautumisen, liiketoiminnan tai sen osan  ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan transaktion yhteydessä sekä  konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.  

Henkilötietojen suojaaminen 

PakuKympillä Oy suojaa ja ylläpitää henkilötietorekisteriä asianmukaisesti noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja muuta velvoittavaa lainsäädäntöä.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada tietoa 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu PakuKympillä Oy:n  henkilötietorekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä PakuKympillä Oy antaa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa tiedon toimenpiteistä, joihin pyynnön johdosta on ryhdytty. Rekisteröidylle annetaan tarvittaessa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, kuten oikeudesta tehdä  valitus valvontaviranomaisille. 

Oikeus saada pääsy tietoon 

Oikeus saada kopio tiedoista maksutta 

Jos pyyntö esitetään sähköisessä muodossa, PakuKympillä Oy antaa tiedot yleisesti käytetyssä  sähköisessä muodossa. 

Oikeus tiedon oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta virheellisten tietojen osalta. Vastaus  pyyntöön annetaan yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

Oikeus saada tiedot poistetuksi 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi, mikäli tietoja ei enää tarvita käsittelyn  tarkoitusta varten, rekisteröity peruu suostumuksensa käsittelyyn, vastustaa henkilötietojen  käsittelyä eikä käsittelylle ole enää lainmukaista perustetta. 

Oikeus rajoittaa käsittelyä 

Oikeus tiedon siirrettävyyteen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen rekisteriin. 

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen  henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Ohjeet yhteydenottoon löytyvät  tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi 

PakuKympillä Oy antaa myös mielellään lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista.  

Tietojen säilyttäminen 

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen  liiketoimen suorittamisesta. Tietoja säilytetään kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä  johtuen kyseisen lain mukaisesti ja eräissä tapauksissa ylläpidollisista ja tietoturvaan liittyvistä  syistä. 

Ulkoistettujen avainautomaatti-, ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta tai laissa vaadittu pidempi aika. 

Mikäli tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai kiistämiseksi voidaan tietoja säilyttää tarpeellinen aika.

Muutokset tietosuojaselosteeseen 

PakuKympillä Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotamme säännöllisesti  tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. 

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on PakuKympillä Oy (Y-tunnus 1007364–1)  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot henkilötietoasioissa ovat; 

PakuKympillä Oy 

Siltakatu 11, 02770 Espoo 

info@pakukympilla.fi 

010 309 3090 

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteyshenkilö henkilötietoasioissa 

Hannu Tiila, sähköposti hannu.tiila@pakukympilla.fi, puhelin 010 309 3090 

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen 

PakuKympillä Oy, Siltakatu 11, 02770 Espoo 

Katso myös Rekisteriseloste kameravalvonnasta.