Varausehdot1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, PakuKympillä Oy (PakuKympillä.fi), Siltakatu 11, 02770 Espoo,
y-tunnus: 1007364-1 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.


2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Etelä-Suomen alueelle. Säde on noin 150 km Helsingistä. Tämän alueen ulkopuolelle vain erillisellä luvalla. Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Jollei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamota johtuvasta syystä, on Asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Mikäli Asiakas myöhästyy ajoneuvon palautuksesta, eikä vuokra-ajan ylityksestä ole sovittu tai Asiakas ei suorita lisäajan maksua sopimusehtojen mukaisesti, Vuokraamolla on oikeus veloittaa myöhästymismaksu 90 € +15 € jokaiselta alkavalta tunnilta. Lisäaika ei ole voimassa, mikäli asiakas ei suorita lisäajasta sovittua maksua ennen lisäajan alkamista. Mikäli asiakas on sopinut lisäajasta, mutta ei suorita sovittua maksua lisäajasta, on Vuokraamolla oikeus halutessaan katsoa, että sopimusta lisäajasta ei ole syntynyt tai se on rauennut. Tällöin Vuokraamo perii Asiakkaalta normaalin myöhästymismaksun 90 € + lisäksi 15 € jokaiselta alkavalta lisäaikatunnilta.

Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa sopimusrikkomusmaksu 100 €. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon avainautomaattiin PIN-koodia käyttäen, jollei muusta ole sovittu.

Mikäli Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon tai sen avaimet sovitulle paikalleen vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille.

Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa Asiakkaalle, mikäli ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon vuokrausehtojen mukaiseen käyttöön. Vuokraamo ei luovuta ajoneuvoa, mikäli Asiakkaalla on edellisten vuokrausten maksuja maksamatta tai mikäli Asiakkaalla ei ole esittää voimassa olevaa ajokorttia. Mikäli asiakkaalla on avoimia laskuja Vuokraamolle, voidaan Asiakkaan maksusuoritukset ensisijaisesti kohdistaa avoimiin maksuihin ja niiden mahdollisiin viivästyskorkoihin ja huomautus- ja perintäkuluihin.

Asiakkaalla on oltava varausta tehdessään sähköpostiosoite. Mahdolliset lisälaskut kuten lisäaikamaksu, myöhästymismaksu ja vastaavat
Vuokraamo lähettää aina sähköpostitse. Vuokraamo veloittaa muista kuin lisäaikalaskuista, sekä paperilaskusta toimistokuluna 5 €.


3. Vuokra-aika

Ajoneuvo on Asiakkaan käytettävissä milloin tahansa sovittuna vuokra-aikana ja vuokra-aika päättyy etukäteen sovittuna päättymisajankohtana. Ajoneuvo ja sen avaimet on Asiakkaan palautettava viimeistään vuokra-ajan päättyessä. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu vuokratun ajan mukaan,
eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokra-ajan pidentäminen vuokra-aikana
edellyttää, että ajoneuvo on vapaana ja käytettävissä. Vuokra-ajan pidennys ei aina ole mahdollinen.


4. Ajoneuvojen seuranta

Ajoneuvot on liitetty Pakukympillä -seurantajärjestelmään ja ajoneuvoihin on kytketty ajoneuvoseurantalaite. Vuokrausten epäselvät tankkaukset varmistetaan seurantajärjestelmän kautta. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvo voidaan paikantaa seurantalaitteen avulla.
Vuokraamolla on oikeus tallentaa ja säilyttää näin kerätty tieto käyttötarkoituksen vaatima tarpeellinen aika. Vuokraamo noudattaa ajoneuvojen seurantatiedoista mahdollisesti muodostuvan henkilörekisterin käsittelytoimissa yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.


5. Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakkaan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- että muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

Asiakkaan on aina noudatettava liikenneväylälle asetettua ajoneuvon suurinta sallittua nopeutta.
Nopeusrajoitus on liikenneväylälle asetettu ajoneuvon suurin sallittu nopeus.

Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa.  Ilman Vuokraamon lupaa ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti. Asiakas voi ilmoittaa toisen henkilön kuljettajaksi. Asiakkaan on ilmoitettava vuokrausehdot kuljettajalle ja seurata, että vuokrausehtoja noudatetaan. Asiakas vastaa aina Vuokraamolle kaikista velvoitteistaan ja vastuistaan riippumatta siitä, kuka ajoneuvoa käyttää.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, vetoautona, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tässä kohdassa 5 sovittuja ehtoja, on Vuokraamolla oikeus veloittaa sopimusrikkomusmaksuna Asiakkaalta 200 €.

Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien riitojen ehkäisemiseksi.
Mahdollisista vaurioista ja puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Vuokraamo suosittelee, että Asiakas dokumentoi mahdolliset vauriot ja puutteet mieluiten kännykkäkuvilla.

Mikäli autossa ilmenee teknisiä ongelmia, on Asiakkaan keskeytettävä ajo ja ilmoitettava Vuokraamolle välittömästi. Vuokraamolla on ensisijaisesti oikeus korjata havaittu vika kohtuullisessa ajassa tai tarjota tilalle vastaavaa ajoneuvoa kohtuullisen matkan päästä.
Jokainen tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikissa Vuokraamon autoissa ei sivulta lastaaminen ole mahdollista.


6. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Etelä-Suomen alueelle. Ajoneuvolla saa ajaa 150 km päähän Helsingistä. Katso vuokra-alue kartasta, joka löytyy täältä. Tämän alueen ulkopuolelle vain erillisellä luvalla.
Ajoneuvoa ei saa milloinkaan viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli asiakas ei noudata aluerajoitusta on Vuokraamolla oikeus veloittaa  sopimusrikkomusmaksuna 200 €.


7. Asiakkaan korvausvastuu

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.
Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana aiheutuneet vahingot sekä maksamaan auton korjauksen ajalta
seisonta-ajan korvauksena 80 € / vuorokausi ja enintään 10 vuorokautta. Seisonta-aika lasketaan todellisten seisontapäivien mukaan ja korkeintaan 10 vuorokautta. Vuokraamo veloittaa Asiakkaalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1750 € sattuneesta vahingosta sekä ajoneuvon seisonta-ajasta kutakin sattunutta vahinkoa kohden.  Asiakas voi alentaa korvausvastuunsa ylärajan 450 euroon sattuneesta vahingosta sekä ajoneuvon seisonta-ajasta kutakin sattunutta vahinkoa kohden suorittamalla vuokrauksesta sovittaessa erillisen 20 euron lisämaksun. Asiakkaan vastuulla olevien vahinkoasioiden selvittelystä Vuokraamo veloittaa lisäksi Asiakkaalta käsittelymaksuna 50 €.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle täysimääräisinä ilman omavastuun ylärajaa, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen auton koko huomioon ottaminen liian ahtaissa tiloissa, ajaminen liian matalaan tilaan, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Asiakkaan rikollisesta menettelystä, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, veloittaa Vuokraamo Asiakkaalta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan (1750 € tai 450 €) asti riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.
Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

Vuokraamo ei vastaa ajoneuvoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta. Vuokraamo ei muutoinkaan vastaa Asiakkaan kuljettamista henkilökohtaisista tai ulkopuolisen tavaroista. Löytötavaroiden etsimisestä Vuokraamo veloittaa 20 € riippumatta siitä, löytyykö kadonneita tavaroita.

Asiakas vastaa aina täysmääräisesti vuokra-aikana käyttämisestä aiheutuneista kaikista yksityis- ja rikosoikeudellisista ja viranomaismaksuista kuten pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta ja vastaavasta. Asiakas oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mikäli Vuokraamo joutuisi suorittamaan jonkun Asiakkaalle vastuulle kuuluvan maksun, veloittaa Vuokraamo Asiakkaalta kyseisen maksun viivästyskorkoineen ja kuluineen sekä lisäksi käsittelymaksua 50 €.

Mahdollisesta poliisi-ilmoituksesta Vuokraamo veloittaa Asiakkaalta käsittelymaksuna 150 €.

Asiakkaan vastuulla olevien vahinko- tai rikosoikeudellisten asioiden selvittelystä Vuokraamo veloittaa Asiakkaalta käsittelymaksuna 50 €. Mikäli Vuokraamo joutuu käyttämään ulkopuolista oikeudellista avustajaa, veloittaa Vuokraamo Asiakasta todellisten kustannusten mukaan.

Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään roskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta Vuokraamo veloittaa Asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Mikäli ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä mainitulla kielletyllä tavalla, Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.


8. Auton tankkaus

Asiakas tankkaa ajoneuvon ennen palautusta tankkausohjeiden mukaisesti. Ajoneuvo on tankattava palauttaessa ajoneuvon palautuspaikkaa lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla ja Asiakkaan on Vuokraamon pyydettäessä esitettävä maksukuitti. Asiakkaan tulee säilyttää maksukuitti (esimerkiksi ottamalla valokuva kuitista) vähintään kahden viikon ajan. Pakettiautojen polttoaine on diesel, henkilöautojen polttoaine on bensiini (95).
Pakettiautojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen 10 -15 litraa jokaista 100 km kohden. Henkilöautojen polttoainekulutus on noin 1 litra / ajettu 10km. Mikäli tankkaustositetta ei pyydettäessä esitetä, on Vuokraamolla oikeus veloittaa tankkauskuluna 35 € sekä 0,40 € jokaista ajettua km kohden.
Omista astioista tankkaaminen on ehdottomasti kielletty. Omista astioista tankkaaminen veloitetaan hinnaston mukaisesti.
Vuokraamo ei vastaa asiakkaan liikatankkauksesta.


9. Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa on Asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.
Liikennevahingon tapahduttua on Asiakkaan aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Mahdollisessa rikosasiassa tai syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilö- tai eläinvahingon sattuessa, on Asiakkaan otettava yhteyttä välittömästi myös poliisiin.

Mikäli Asiakas ei ilmoita Vuokraamolle sattuneesta vahingosta, on Asiakas velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.


10. Maksaminen

Vuokraamo toimii itsepalveluperiaatteella. Asiakas tekee varauksen PakuKympillä.fi - sivuston kautta ja maksaa vuokrahinnan kokonaisuudessaan Paytrail - maksupalvelun kautta.

Henkilöautojen vuokraus ainoastaan Paytrail-maksupalvelun hyväksymillä luottokorteilla.

Vuokraamolla on oikeus vaatia Asiakkaalta vakuusmaksu, josta Vuokraamolla on oikeus veloittaa ja kuitata kaikki vuokraussopimukseen perustuvat riidattomat maksut ja Vuokraamon muut saamiset.


11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään internetissä (www.pakukympilla.fi). Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen. Auton nouto-ohjeet lähetetään ennen vuokrausta Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin.

Mikäli Asiakas peruuttaa verkkomaksulla maksetun varauksen varausehtojen mukaisesti viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista, saa Asiakas maksua vastaavan määrän hyvityksenä seuraavassa varauksessa. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

Peruutukset tulee tehdä soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 309 3090 tai sähköpostitse info@pakukympilla.fi.


12. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi,mikäli Asiakas rikkoo olennaisesti vuokrausehtoja. Asiakas on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkinevarusteineensovittuun palautuspaikkaan.


13. Riitaisuudet

Vuokrasopimusta ja Vuokrausehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee ensi asteena Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.


Pakukympillä tietosuojaseloste
Kameravalvonnan tietosuojaselostetierekisteriseloste
                                                                                                                                                                                                                                              
Päivitetty 24.8.2023 klo 12.15